Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

karrlajn
Nikt nie jest zaz­dros­ny o ko­goś, na kim mu nie zależy.  
— Rouge
Reposted fromwelovekate welovekate viaRozaa Rozaa
karrlajn
karrlajn
Reposted frombluuu bluuu viaoll oll
karrlajn
9270 a601 390
Reposted fromosaki osaki viaoll oll
karrlajn
9118 c8ed 390
#neverbetter
Reposted fromewusiaq84 ewusiaq84 viakatkad katkad
karrlajn
1473 b9df
Reposted fromaunds aunds viakatkad katkad
karrlajn
9991 cf92 390
Reposted fromextremschnitzel extremschnitzel viakatkad katkad
karrlajn

June 30 2015

karrlajn
Ludzie mówią, że nie można tęsknić za czymś, czego się nigdy nie miało. To nieprawda. Przez całą noc człowiek marzy o tym, czego nie ma. A potem przez cały dzień cierpi z tego powodu.
— Caroline Graham - Wierna do śmierci / ruda
Reposted fromkarosia karosia viaoll oll
karrlajn
6379 a9da 390
Reposted fromfoina foina viajustmadd justmadd
karrlajn
1196 af2b 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafoodforsoul foodforsoul
karrlajn
1614 8509 390
Reposted fromhome-sweethome home-sweethome viaoll oll
karrlajn
Reposted frommisspandora misspandora viaoll oll
karrlajn
nie wiem nic
nie umiem żyć
— Andrzej Poniedzielski
Reposted frominpassing inpassing viaoll oll
karrlajn
karrlajn
2083 aef6 390
Reposted fromnazarena nazarena viaoll oll
karrlajn
4271 a85c 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaoll oll
karrlajn
8744 4485 390
Reposted frombjureczko bjureczko viaoll oll
karrlajn
Reposted fromelegy elegy viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl